Chettanum Chedathiyum

ALL A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
thumb-25-copy
09:08

മദ്യപിക്കുന്നതിന്റെ പിറ്റേന്നുള്ള പ്രതിജ്ഞ | ചേട്ടനും ചേടത്തിയും | Epi-25

മദ്യപാനം ആഘോഷമാണ്. പിറ്റേന്ന് രാവിലത്തെ ഹാങ്ഓവര്‍ താങ്ങാവുന്നതിനും അപ്പുറമാണ്. ഇനി മദ്യം തൊടില്ലെന്ന് ഉറച്ച പ്രതിജ്ഞയുമെടുക്കും രണ്ട...
Continue reading